• Pon - Pet 8.00 - 19.00
  • Bul. Z. Djindjica 45v Arena Novi Beograd
  • +381112602446

Uslovi

UGOVOR O NAJMU VOZILA

1) Najmoprimac svojim potpisom na ovom Ugovoru prihvata cenu najma vozila, navedenu u važećem cenovniku Najmodavca, obračunate po zvaničnom srednjem kursu NBS, na dan zaključenja ovog Ugovora, i daje izričitu saglasnost za obradu podataka o ličnosti. U slučaju da Najmoprimac iznajmljeno vozilo vrati Najmodavcu nakon ugovorenog roka, ili vozilo ne vrati u stanju u kojem ga je preuzeo, obavezuje se da plati celokupnu nadoknadu iz ovog Ugovora.
2) Najmoprimac svojim potpisom na ovom Ugovoru i Zapisniku o primopredaji vozila bezuslovno i neopozivo izjavljuje da je vozilo primio u ispravnom stanju, sa svim pripadajućim priborom, opremom i dokumentima, da je vozilo čisto, i obavezuje se da vozilo u istom stanju vrati Najmodavcu.
3) Ugovoreni period najma vozila se može produžiti samo uz izričitu saglasnost Najmodavca, i to ukoliko Najmoprimac produženje zatraži najkasnije u roku od 48 časova pre isteka perioda najma. Ukoliko Najmoprimac ne vrati vozilo u ugovorenom roku, dužan je da pored ugovorenog iznosa Najmodavcu isplati i naknadu za zakašnjenje u skladu sa važećim cenovnikom Najmodavca, kao i da isplati štetu Najmodavcu za izgubljenu dobit usled gubitka rezervacije i nemogućnosti davanja tog vozila u najam drugom licu. Svako zakašnjenje u vraćanju vozila koje je duže od jednog časa će se naplatiti kao novi započeti dan u klasi iznajmljenog vozila.
4) Ukoliko Najmoprimac ne vrati iznajmljeno vozilo Najmodavcu u ugovorenom, ili na osnovu ugovora uredno produženom roku, vozilo će se smatrati ukradenim, u kom slučaju će Najmodavac preduzeti sve zakonom propisane radnje, uključujući i obaveštavanje Ministarstva unutrašnjih poslova o izvršenoj krađi vozila. Najmoprimac snosi punu moralnu, materijalnu i krivičnu odgovornost za posledice koje proisteknu.
5) Iznajmljenim vozilom, pravo upravljanja u saobraćaju i van saobraćaja, imaju isključivo Najmoprimac i lice koje on ovlasti pisanim putem, u kom slučaju Najmoprimac snosi svu odgovornost za radnje lica koje je ovlastio.
6) Ovaj Ugovor se ne može preneti na treće lice, bez izričite saglasnosti Najmodavca.
7) Najmoprimac se potpisom na ovom Ugovoru obavezuje da:
iznajmljeno vozilo vrati ispravno i čisto, sa svim pripadajućim priborom, opremom i dokumentima koje je preuzeo, te da nadoknadi troškove čišćenja vozila u iznosu od 10-50 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan vraćanja
iznajmljeno vozilo vrati sa istim nivoom goriva u rezervoaru, utvrđenim prilikom preuzimanja vozila
iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku
se za vreme trajanja najma o iznajmljenom vozilu stara sa pažnjom dobrog domaćina, brine o tehničkoj ispravnosti, redovno proverava stanje vode u hladnjaku, ulja u motoru, pritisak u gumama, i po potrebi iste dopuni, koji troškovi dopune će mu biti refundirani od strane Najmodavca na osnovu originalnih računa ili fiskalnih isečaka, po prestanku najma (izuzev troškova čišćenja vozila)
iznajmljeno vozilo ne koristi u suprotnosti sa zakonom, ili pod uticajem alkohola, droge ili psihoaktivnih supstanci, za obuku vozača, za prevoz robe ili putnika uz nadoknadu, prevoz životinja, prevoz ili vuču drugih vozila ili priključnih vozila ili njihovih delova, za aktivno učestvovanje u moto-sportskim manifestacijama, prevoz lako zapaljivog, eksplozivnog radio-aktivnog materijala, materijala sa jakim ili neprijatnim mirisima, kabastog i svakog drugog materijala koji može da ošteti vozilo
iznajmljeno vozilo ne optereti preko dozvoljene nosivosti
iznajmljenim vozilom ne prelazi državnu granicu Republike Srbije, u kom slučaju se obavezuje da plati dodatnu naknadu za prelazak državne granice
bez prethodne izričite saglasnosti Najmodavca neće vršiti bilo kakve promene ili popravke ili prepravke vozila i delova koji ga čine uključujući sve sklopove i uređaje koje vozilo poseduje
bez odlaganja, urgentno prijavi i Policiji i Najmodavcu sva oštećenja iznajmljenog vozila bez obzira da li su nastala u saobraćaju ili van njega
bez odlaganja, urgentno prijavi i Policiji i Najmodavcu nestanak ili krađu iznajmljenog vozila, te da Policiji da odgovarajuću izjavu
8) Najmoprimac je dužan da Najmodavcu u depozit preda odgovarajući iznos, koji zavisi od klase vozila koju iznajmljuje i dužine trajanja najma, koji iznos ne može biti manji od cene najma uvećane za 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan davanja depozita.
9) Najmoprimac se obavezuje da plati sve kazne i doplatne karte, administrativne takse i nadoknade za korišćenje puteva, uključujući i kazne za prekršaje i nepropisno parkiranje, doplatne karte za parkiranje, kao i da sve i svaki navedeni trošak, uključujući i sudske troškove i troškove advokata, nadoknadi Najmoprimcu, ukoliko u skladu sa propisima Najmoprimac bude obavezan da plati bilo šta od navedenog, za iznajmljeno vozilo.
10) Za svaku nastalu štetu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je dužan da bez odlaganja, urgentno prijavi i Policiji i Najmodavcu nestanak ili krađu iznajmljenog vozila, te da Policiji da odgovarajuću izjavu i potpiše policijski zapisnik i da postupi po instrukcijama našeg agenta. Najmoprimac snosi troškove nadoknade materijalne štete u maksimalnoj visini do 400 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna ukoliko Najmodavac prezentuje policijski zapisnik, a ukoliko Najmodavac ne prezentuje policijski zapisnik, obavezan je da nadoknadi celokupan iznos materijalne štete. Nematerijalnu štetu je dužan da nadoknadi isključivo Najmoprimac.
11) U slučaju da je Najmoprimac uplatio dodatno osiguranje, time je ograničeno učešće u šteti uz posedovanje policijskog zapisnika.
Dodatno osiguranje ne pokriva sledeće slučajeve:
gubitak jedne ili obe registracione tablice
gubitak jednog ili vise ključeva iznajmljenog vozila
gubitak bilo kog dokumenata iznajmljenog vozila kao što su saobraćajna dozvola, polisa osiguranja i drugo
gubitak ili oštećenje dodatne opreme
oštećenje na gumama i/ili felnama
oštećenje donjeg postroja vozila nastalo van registrovanog saobraćajnog udesa
oštećenje unutrašnjosti vozila
oštećenje motora usled nedostatka motornog ulja
oštećenja nastala usled upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, droge ili drugih psihoaktivnih sredstava
oštećenja nastala upravljanjem vozilom od strane osobe bez urednog ovlašćenja Najmodavca u skladu sa ovim Ugovorom
oštećenje nastalo van saobraćaja
Dodatno osiguranje ne važi ako Najmoprimac prekrši odredbe iz prethodnog stava 10)
12) Najmoprimac potpisom na ovom Ugovoru daje neopozivu izjavu da je upoznat sa svim odredbama Pravilnika o privatnosti i daje svoju izričitu saglasnost da njegovi podaci o ličnosti budu prikupljeni i obrađeni u skladu sa Pravilnikom o privatnosti, kao i da u slučaju kršenja bilo koje odredbe ovog Ugovora, ili postojanja bilo kakvog odštetnog, obligaciono-pravnog zahteva i krivičnog postupka, a koji proisteknu povodom ovog Ugovora, ti podaci budu objavljeni na odgovarajućoj Internet stranici kojom upravlja Najmodavac, u skladu sa Pravilnikom.
13) Najmodavac nije odgovoran za gubitak ili oštećenje bilo kakvog prtljaga koji se nalazi u ili na iznajmljenom vozilu.
14) Najmodavac ne snosi bilo kakvu odgovornost, ni obligaciono-pravnu ni krivičnu, za bilo koji stepen invaliditeta i/ili smrt vozača i/ili putnika u iznajmljenom vozilu koja nastane kao posledica nesreće ili udesa, u ili van saobraćaja.
15) Najmodavac se obavezuje da Najmoprimcu vrati predati depozit, umanjen za iznos novčanih obaveza koje Najmoprimac nije izmirio, i zadržava pravo da zahteva plaćanje svih novčanih obaveza koje Najmprimac nije izmirio, a koje prelaze iznost predatog depozita.
16) Ovaj Ugovor moguće je izmeniti isključivo u pisanoj formi, uz izričitu saglasnost obe ugovorne strane.
17) Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi Republike Srbije
18) Ugovorne strane se obavezuju da svaki eventualno nastali spor po ovom Ugovorm pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.
19) Najmoprimac je odredbe ovog Ugovora pročitao, razumeo, i u znak saglasnosti ga potpisuje.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!